Kuluvan vuoden alusta saakka, eli 1.1.2019 alkaen yrityksillä ja yhteisöillä on ollut rahanpesulain 6:1 §:n mukaan velvollisuus pitää yllä ajantasaisia tietoja yrityksen tai yhteisön tosiasiallisista edunsaajista. Heinäkuun alusta, tämä edunsaajatietojen ylläpitovelvollisuus laajenee siten, että 1.7.2019 alkaen yrityksen ja yhteisön edunsaajatiedot tulee rekisteröidä kaupparekisteriin ja edunsaajatietojen rekisteröinti-ilmoitus tulee olla tehtynä viimeistään 1.7.2020. Edunsaajatietojen ilmoittamisen jälkeen on myös aina tehtävä uusi ilmoitus, mikäli edunsaajat yrityksessä muuttuvat. Ilmoitus edunsaajista tulee tehdä myös tapauksessa, jossa edunsaajia ei ole tai ne eivät ole tiedossa.

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulain mukaan henkilöä, joka omistaa yli 25 % osakkeista suoraan tai välillisesti, hallitsee yli 25 % yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti, tai muutoin käyttää tosiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä. Tasan 25 % yrityksestä omistava henkilö ei ole rahanpesulaissa tarkoitettu rekisteröitävä edunsaaja.

Edunsaajatietojen rekisteröintivelvollisuus koskee laajaa joukkoa yrityksistä. Yksityisen elinkeinonharjoittajan, eli niin sanotun toiminimen ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa edunsaajatietoja, koska kyseisessä tapauksessa tosiasiallisesta edunsaajasta ei ole epäselvyyttä. Myöskään esimerkiksi pörssiyhtiön ei tarvitse erikseen ilmoittaa edunsaajatietojaan, sillä pörssiyhtiöitä koskee jo nyt arvopaperimarkkinalain perusteella alemmat ilmoitusvelvollisuuden rajat kuin mitä rahanpesulaista seuraa. Myöskään asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön, yhdistyksen, säätiön tai uskonnollisen yhdyskunnan ei tarvitse tehdä ilmoitusta edunsaajistaan.

Yleensä avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön ei tarvitse ilmoittaa tietoja edunsaajistaan. Jos kuitenkin avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön edunsaajana on muu kuin yhtiön yhtiömiehenä toimiva luonnollinen henkilö, on yhtiön ilmoitettava edunsaajatietonsa. Käytännössä tämä tarkoittaa tilannetta, jossa avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä on yhtiömiehenä esimerkiksi osakeyhtiö, joka omistaa avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä suoraan tai välillisesti yli 25 % suuruisen osuuden tai muuten käyttää tosiasiallista valtaa yhtiössä.

Muiden kuin edellä mainittujen yritysten on tehtävä ilmoitus edunsaajistaan. Esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, eurooppayhtiöt, vakuutusyhtiöt ja pankit joutuvat ilmoittamaan edunsaajatietonsa. Ilmoitus edunsaajista tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Ilmoituksen allekirjoittaa sähköisesti tunnistautunut henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa yrityksen kaupparekisteri-ilmoitus. Kyseinen henkilö voi myös YTJ-palvelussa valtuuttaa asiamiehen, esimerkiksi tilitoimiston, tekemään ilmoituksen puolestaan.

Yrityksen edunsaajista merkitään rekisteriin nimi, henkilötunnus tai ulkomaisen henkilön ollessa kyseessä syntymäaika, kansallisuus, kotimaa, kotikunta ja määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Jos yrityksellä ei ole edunsaajia, edunsaajiksi merkitään yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Edunsaajarekisterin tiedot eivät ole julkisia ja rekisteristä saavat hakea tietoja vain tahot, joilla on siihen rahanpesulain mukaan oikeus.

1.7.2019 poistuu myös vaatimus yksityisten osakeyhtiöiden osakepääomasta. Voit lukea aiheesta lisää aiemmasta blogikirjoituksestamme täältä.

Autamme mielellämme edunsaajatietojen rekisteröinnissä, olethan siis yhteydessä mikäli voisimme olla avuksi.

Iiro Säilä

Asiantuntija

myynti@gylling.fi