Sitoutuneelle työntekijälle työ jo itsessään tuottaa jotain tärkeää. Kun työ tuntuu mielekkäältä ja merkitykselliseltä, myös sisäinen motivaatio kasvaa ja vahvistuu. Siihen kiteytyykin sitoutumisen vahva perusta, sillä sitouttamisessa henkilön oma motivaatio on erittäin tärkeää. Vaikka työntekijä kokee olevansa tärkeä osa yrityksen toimintakulttuuria, on motivaation kannalta olennaista saada myös tunnustusta tekemästään työstä. Joskus pelkkä kiitos riittää ja pitää työmoraalin korkealla. Useat työntekijät kaipaavat joko sosiaalista tai taloudellista tunnustusta, kun he ovat ylittäneet odotukset. Tämä on loistava keino ylläpitää ihmisten sisäistä motivaatiota.  Lisäksi on hyvä ymmärtää mitkä tekijät motivoivat yksilöä käyttäytymään tietyllä tavalla.

Johtamisen tehtävänä on yhdistää yrityksen tavoitteet sekä avainhenkilöiden osaaminen ja motivaatio. Motivaatiota ja sitoutumista tukeva johtaminen tuo ihmiset osaksi yhteisiä tavoitteita. Vaativat, mutta samalla merkitykselliset ja haastavat työtehtävät, lisäävät työntekijöiden sitoutuneisuutta. Tällaiset työtehtävät motivoivat hyviin tuloksiin ja laadukkaaseen työhön. Silloin jokainen saa kokea oman merkityksellisyytensä. Se on nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Aivan kuten luottamuskin, se on erittäin sitouttavaa.

Henkilökuntaedut ja erilaiset rahalliset sitouttamisen keinot ovat vain yksi mahdollisuus. Yhdelle palkka on tärkein työn motivaattori. Toiselle se on mahdollisuus kehittyä jatkuvasti tai työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Kolmannelle suurin merkitys on työilmapiirillä ja työpaikan ergonomialla. Kuunteleminen, huomioon ottaminen ja mukavat kollegat sekä fiksu esimies ovat useimmille ihmisille hyvin olennainen asia työpaikalla. Yhä houkuttelevammiksi ovat nousseet pehmeät edut, kuten parempi työ- ja vapaa-ajan tasapaino sekä etätyöskentely ja joustavat työajat. Tällaiset tekijät tuottavat nykyajan työelämässä yritykselle kilpailuetua.

Sitoutunut ja motivoinut työntekijä näkee työyhteisössään enemmän arvoa tuottavia tekijöitä kuin rahallinen korvaus tai saadut edut. Työntekijän sitoutuminen muodostuu henkilökohtaisesta tunnesiteestä yritystä ja sen tavoitteita kohtaan. Työyhteisö sekä sen tavoitteet koetaan omiksi ja tavoitteiden eteen tehdään töitä, koko organisaation hyväksi.  Sitoutuminen näkyy muun muassa tahtona säilyttää organisaation jäsenyys ja työntekijän valmiutena joustaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.  Työntekijän tyytyväisyys ei tarkoita, että hän olisi sitoutunut.

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara ja henkilöstöön kannattaa aina panostaa. Heidän pitämisensä motivoituneina, tyytyväisinä sekä sitoutuneina onnistuu mm. hyvän palkitsemisjärjestelmän ja tarkan kuuntelukorvan avulla.  Investoidessaan henkilöstönsä työhyvinvointiin yritys vaikuttaa suoraan oman liiketoimintansa menestykseen, sillä hyvinvoiva ihminen on tuottava työntekijä. Kilpailu osaavista avainhenkilöistä kiristyy, mikä nostaa henkilöstön palkitsemisen, työpaikan kulttuurin ja sisäiset sitouttamisen keinot kriittiseksi kilpailutekijäksi yritysten välillä. Sitoutuminen rakentuu kaksisuuntaisesti työnantajan ja työntekijän välille, joten suhdetta on kehitettävä ja siitä on pidettävä aktiivisesti huolta. Henkilöstön sitouttaminen tapahtuu parhaiten kuuntelemalla heidän tarpeitaan ja tulkitsemalla heidän kokemuksiaan. Jos haluat sitouttaa avainhenkilön, kysy mikä hänelle itselleen on tärkeää.

Anu Syrjälä

Henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntija

anu.syrjala@gylling.fi